ประวัติ/ที่มาโครงการ

ประวัติ/ที่มาโครงการ

คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ออกคำสั่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน


การประชุมคณะทำงาน

                          ด้วย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายที่ดิน นางลดาวัลย์ ธนะธนิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและสินเชื่อ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ภาษีอากร และการบริหารจัดการทรัพย์สิน นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง ผู้แทนจากเครือข่ายองค์กรชุมชน ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า นักวิชาการ และนายชนินทร์ ชินวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่เกษตรกรรมแปลงใหญ่ภาคเอกชน ร่วมกับคณะผู้บริหารของ บจธ. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ได้แนวทางที่สำคัญ อาทิเช่น สถาบันควรมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Big data) โดยเป็นตัวกลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน เจ้าของที่ดิน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน ความรู้ด้านการเกษตรกรรม และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ มาไว้ที่จุดเดียว โดยให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ที่มีระบบคุ้มครองความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม การกำหนดเกณฑ์การคัดกรองเกษตรกร/ผู้ประสงค์ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเกณฑ์การคัดเลือกที่ดิน สำหรับการดำเนินโครงการ เป็นต้นการจัดประชุมย่อยรายตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสถาบัน มีความเห็นให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดประชุมย่อยรายตำบล จำนวน 4 พื้นที่กระจายใน 4 ภาค ในลักษณะโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์เป็นองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ได้แก่
1. ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
2. ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
3. ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
4. ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
โดยกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ กลุ่มเจ้าของที่ดิน และกลุ่มผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่มอย่างน้อย 5 คนต่อกลุ่ม เพื่อได้มาซึ่งข้อคิดเห็นที่หลากหลาย อาทิเช่น แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีกับโครงการตลาดกลางที่ดิน เกณฑ์การคัดเลือกสมาชิก/ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปัญหาการใช้ที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรกรรม และปัจจัยสำคัญในการให้ความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร ได้แก่ แผนการผลิต เป็นต้น