วิสัยทัศน์โครงการ


แนวคิดตลาดกลางที่ดิน

ตลาดกลางที่ดิน หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการที่ดินที่ บจธ. เป็นตัวกลางประสานระหว่างเจ้าของที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ กับผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

หลักในการดำเนินการตลาดกลางที่ดิน

1. กระตุ้นการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
2. บริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดกฎระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลาดกลางที่ดิน

เป้าหมาย

1. กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงเกษตรกรรมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (การดูแลและติดตามผลผลิต)

กลุ่มเป้าหมาย

1. ที่ดินเอกชน โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินประเภทเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือบริษัทเอกชน ที่เก็บที่ดินเป็นสินทรัพย์และมีใจช่วยเหลือสังคมส่วนรวม แต่ไม่สะดวกบริหารจัดการที่ดินที่เป็นสินทรัพย์นั้นด้วยตนเอง เพราะความยุ่งยากวุ่นวายของปัญหาทางด้านกฎหมายการติดต่อกับผู้เช่าที่ดิน หรือข้อจำกัดอื่น ๆ
2. ผู้ประสงค์ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ประเภทรายบุคคลหรือประเภทกลุ่ม ได้แก่ องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร มีศักยภาพและเชื่อถือได้ และกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่แต่ละกลุ่มสามารถดำเนินการ