🟩 สื่อแนะนำตัวกลางที่ดิน(1): งานเสวนา ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ (16 กันยายน 2566)

🟩 สื่อแนะนำตัวกลางที่ดิน(2): งานเสวนา ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ (16 กันยายน 2566)

🟩 สื่อแนะนำตัวกลางที่ดิน(3): งานเสวนา ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ (16 กันยายน 2566)

🟩 สื่อแนะนำตัวกลางที่ดิน(4)

🟩 สื่อแนะนำตัวกลางที่ดิน(5)

🟩 ตัวอย่างร่างสัญญาเช่าที่ดิน

🟩 ตัวอย่างร่างหนังสือมอบอำนาจ

🟩 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ใช้เฉพาะเจ้าของที่ดิน)

🟩 กฎหมายจัดตั้งสถาบัน: พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม