ติดต่อ บจธ.

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
Email : saraban@labai.or.th
Line : @lands
งานสารบรรณกลาง 02-278-1648 ต่อ 313
งานรับสมัครงาน 02-278-1648 ต่อ 421
งานบริหารจัดการที่ดิน 02-278-1648 ต่อ 501, 511
งานสินเชื่อ 02-278-1648 ต่อ 602, 610
หรือ 02-2781244 แฟกซ์ 02-2781148