ข่าวปันสุขปันน้ำใจผ่านที่ดิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าเช่าต่ำเป็นพิเศษ (อ.องครักษ์ จ.นครนายก)


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายนิวัฒน์ ชินบัญชร เจ้าของที่ดินผู้มีแปลงที่ดิน ในเขตพื้นที่ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส.4 จ ขนาดประมาณ 4 ไร่ ประสานมายัง บจธ. โดยมีความประสงค์ให้สถาบันจัดทำโครงการหาผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้มีความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ โดยเจ้าของที่ดินจะไม่คิดค่าเช่าหรือคิดค่าเช่าต่ำเป็นพิเศษซึ่ง บจธ. พิจารณาแล้วเห็นว่าความประสงค์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ภารกิจของโครงการตลาดกลางที่ดินรูปแบบที่ 1 เรื่องการเป็นตัวกลางประสานการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

บจธ. นำข้อมูลผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินจากฐานข้อมูลตลาดกลางที่ดิน (http://clm.labai.or.th) และสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น ณ ที่ตั้งที่ดิน สัมภาษณ์และคัดเลือกมานำเสนอแก่เจ้าของที่ดิน ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19  และผู้ที่สนใจปรับเปลี่ยนจากอาชีพรับจ้างมาทำการเกษตรแต่ไม่มีที่ดินทำกิน โดย บจธ. ทำหน้าที่ประสาน จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ทั้งสองฝ่ายได้พบกัน อำนวยความสะดวกเรื่องการให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินภายใต้สัญญา อัตราราคา ข้อตกลงต่าง ๆ  ที่ชัดเจน รัดกุม และเป็นธรรม โดย บจธ. ไม่มีส่วนผูกพันด้านนิติกรรมสัญญา ไม่มีการลงทุนเป็นตัวเงินกับที่ดิน และ ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง