ปันสุขปันน้ำใจผ่านที่ดิน รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมโครงการ


โครงการสำหรับเจ้าของที่ดินผู้มีความประสงค์ให้ บจธ. จัดหาผู้ประสงค์เข้าใช้ที่ดินที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้มีความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวทำการเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเจ้าของที่ดินจะ ”ไม่คิดค่าเช่าหรือคิดค่าเช่าต่ำเป็นพิเศษ” ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ภารกิจของ บจธ. ในโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน (ชื่อเดิม ตลาดกลางที่ดิน) รูปแบบที่ 1 เรื่องการเป็นตัวกลางประสานการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

โดยตลอดกระบวนการทำงาน บจธ. ออกแบบให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกันและเป็นหนึ่งในกลไกการทำงาน ได้แก่ เจ้าของที่ดิน ผู้ประสงค์เข้าใช้ที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรตัวอย่างในท้องถิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอ และ หน่วยงานหรือองค์กรชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และ ติดตามให้เกิดการทำการเกษตรบนที่ดินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าใช้ที่ดิน และ รักษาคุณภาพดินกับสิ่งแวดล้อม


-  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

-  บจธ. ทำหน้าที่ลำดับขั้นตอน วางแผนการดำเนินการ และ เป็นตัวกลางประสานระหว่างเจ้าของที่ดิน ผู้ประสงค์เข้าใช้ที่ดิน กับ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย บจธ. ไม่มีส่วนผูกพันด้านนิติกรรมสัญญา ไม่มีการลงทุนเป็นตัวเงินกับที่ดิน และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> กดที่นี่ << 

ข่าวตัวอย่างการดำเนินโครงการ ณ อ.องครักษ์ จ.นครนายก >> กดที่นี่ <<  

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-278-1648 ต่อ 461 หรือ (คุณเบสท์) 094-5509151 หรือ kantarat.t@labai.or.th
>> กดเพื่อดูภาพใหญ่ <<