ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สระแก้ว

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองหาด 1
2 ตาพระยา 0
3 วังน้ำเย็น 0
4 วังสมบูรณ์ 0
5 วัฒนานคร 2
6 อรัญประเทศ 0
7 เขาฉกรรจ์ 0
8 เมืองสระแก้ว 2
9 โคกสูง 0
5