ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ยโสธร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กุดชุม 1
2 คำเขื่อนแก้ว 0
3 ค้อวัง 0
4 ทรายมูล 0
5 ป่าติ้ว 0
6 มหาชนะชัย 0
7 เมืองยโสธร 1
8 เลิงนกทา 0
9 ไทยเจริญ 0
2