ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 39 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เชียงใหม่

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 จอมทอง 0
2 ดอยสะเก็ด 2
3 ดอยหล่อ 0
4 ดอยเต่า 0
5 ฝาง 2
6 พร้าว 23
7 สะเมิง 1
8 สันกำแพง 0
9 สันทราย 3
10 สันป่าตอง 0
11 สารภี 1
12 หางดง 3
13 อมก๋อย 0
14 ฮอด 0
15 เชียงดาว 1
16 เมืองเชียงใหม่ 2
17 เวียงแหง 0
18 แม่ริม 0
19 แม่วาง 0
20 แม่ออน 0
21 แม่อาย 0
22 แม่แจ่ม 0
23 แม่แตง 1
24 ไชยปราการ 0
39