ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 308 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ลำพูน

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทุ่งหัวช้าง 0
2 บ้านธิ 0
3 บ้านโฮ่ง 4
4 ป่าซาง 3
5 ลี้ 300
6 เมืองลำพูน 1
7 เวียงหนองล่อง 0
8 แม่ทา 0
308