ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 4 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ลำปาง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 งาว 0
2 วังเหนือ 0
3 สบปราบ 0
4 ห้างฉัตร 1
5 เกาะคา 1
6 เถิน 0
7 เมืองปาน 0
8 เมืองลำปาง 2
9 เสริมงาม 0
10 แจ้ห่ม 0
11 แม่ทะ 0
12 แม่พริก 0
13 แม่เมาะ 0
4