ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด อุตรดิตถ์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ตรอน 0
2 ทองแสนขัน 0
3 ท่าปลา 0
4 น้ำปาด 0
5 บ้านโคก 0
6 พิชัย 0
7 ฟากท่า 0
8 ลับแล 0
9 เมืองอุตรดิตถ์ 0
0