ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 161 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เชียงราย

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ขุนตาล 87
2 ดอยหลวง 0
3 ป่าแดด 0
4 พญาเม็งราย 0
5 พาน 1
6 เชียงของ 1
7 เชียงแสน 1
8 เทิง 0
9 เมืองเชียงราย 58
10 เวียงชัย 9
11 เวียงป่าเป้า 1
12 เวียงเชียงรุ้ง 0
13 เวียงแก่น 0
14 แม่จัน 3
15 แม่ฟ้าหลวง 0
16 แม่ลาว 0
17 แม่สรวย 0
18 แม่สาย 0
161