ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ขุนยวม 0
2 ปางมะผ้า 1
3 ปาย 0
4 สบเมย 0
5 เมืองแม่ฮ่องสอน 0
6 แม่ลาน้อย 0
7 แม่สะเรียง 0
1