ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 28 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ราชบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 จอมบึง 3
2 ดำเนินสะดวก 2
3 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง 0
4 บางแพ 1
5 บ้านคา 0
6 บ้านโป่ง 2
7 ปากท่อ 8
8 วัดเพลง 1
9 สวนผึ้ง 4
10 เมืองราชบุรี 2
11 โพธาราม 5
28