ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 15 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ดอนเจดีย์ 3
2 ด่านช้าง 0
3 บางปลาม้า 1
4 ศรีประจันต์ 1
5 สองพี่น้อง 5
6 สามชุก 0
7 หนองหญ้าไซ 0
8 อู่ทอง 1
9 เดิมบางนางบวช 1
10 เมืองสุพรรณบุรี 3
15