ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 14 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าเรือ 0
2 นครหลวง 1
3 บางซ้าย 0
4 บางบาล 2
5 บางปะหัน 0
6 บางปะอิน 3
7 บางไทร 1
8 บ้านแพรก 0
9 ผักไห่ 1
10 พระนครศรีอยุธยา 1
11 ภาชี 1
12 มหาราช 1
13 ลาดบัวหลวง 1
14 วังน้อย 1
15 อุทัย 1
16 เสนา 0
14