ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กาญจนดิษฐ์ 0
2 คีรีรัฐนิคม 0
3 ชัยบุรี 0
4 ดอนสัก 0
5 ท่าฉาง 0
6 ท่าชนะ 2
7 บ้านตาขุน 0
8 บ้านนาสาร 0
9 บ้านนาเดิม 0
10 พนม 0
11 พระแสง 0
12 พุนพิน 0
13 วิภาวดี 0
14 เกาะพะงัน 0
15 เกาะสมุย 0
16 เคียนซา 0
17 เมืองสุราษฎร์ธานี 1
18 เวียงสระ 0
19 ไชยา 0
3