ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด พัทลุง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กงหรา 0
2 ควนขนุน 0
3 ตะโหมด 0
4 บางแก้ว 0
5 ปากพะยูน 0
6 ป่าบอน 0
7 ป่าพะยอม 0
8 ศรีนครินทร์ 1
9 ศรีบรรพต 0
10 เขาชัยสน 0
11 เมืองพัทลุง 0
1