ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 12 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด นราธิวาส

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 จะแนะ 0
2 ตากใบ 11
3 บาเจาะ 0
4 ยี่งอ 0
5 ระแงะ 0
6 รือเสาะ 0
7 ศรีสาคร 0
8 สุคิริน 0
9 สุไหงปาดี 0
10 สุไหงโก-ลก 1
11 เจาะไอร้อง 0
12 เมืองนราธิวาส 0
13 แว้ง 0
12