ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ บ้านบึง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองกิ่ว 0
2 บ้านบึง 0
3 มาบไผ่ 0
4 หนองชาก 0
5 หนองซ้ำซาก 1
6 หนองบอนแดง 0
7 หนองอิรุณ 0
8 หนองไผ่แก้ว 0
1