ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ สทิงพระ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระดังงา 0
2 คลองรี 0
3 คูขุด 0
4 จะทิ้งพระ 0
5 ชุมพล 0
6 ดีหลวง 0
7 ท่าหิน 0
8 บ่อดาน 0
9 บ่อแดง 0
10 วัดจันทร์ 0
11 สนามชัย 0
0