ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ ควนเนียง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ควนโส 0
2 บางเหรียง 0
3 รัตภูมิ 0
4 ห้วยลึก 0
0