ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สงขลา อำเภอ สิงหนคร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ชะแล้ 0
2 ชิงโค 0
3 ทำนบ 0
4 บางเขียด 0
5 ปากรอ 0
6 ป่าขาด 0
7 ม่วงงาม 0
8 รำแดง 0
9 วัดขนุน 0
10 สทิงหม้อ 0
11 หัวเขา 0
0