ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เช่าต่อ ปี 3000 บาท

ประเภทที่ดิน โฉนด(นส4)

12/6/2018 11:04:58 AM

จำนวนเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะกับเกษตรกรรม

การใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน : ทำไร่,

การคมนาคม : ติดถนน

แหล่งน้ำในพื้นที่ : บ่อน้ำบาดาล, ลำคลอง,

ลักษณะที่ดิน : ที่ลุ่ม,

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์: ห้ามขุมลอกหน้าดิน,


ท่านสนใจที่ดินแปลงนี้หรือไม่