ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ขายราคา 0 บาท

ประเภทที่ดิน โฉนด(นส4)

10/4/2019 7:26:18 PM

จำนวนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

ที่ดินยังต้องมีการจัดการเรื่องแหล่งน้ำ,ขุดสระเก็บน้ำหรือเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำได้

การใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน : ว่างเปล่า/รกร้าง,

การคมนาคม : ติดถนน

แหล่งน้ำในพื้นที่ : ไม่มี,

ลักษณะที่ดิน : ที่ลุ่ม, ที่ดอน, อื่นๆ,

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์:


ท่านสนใจที่ดินแปลงนี้หรือไม่